Zamówienie certyfikatów kwalifikowanych na podstawie umowy

Pobierz

NIP Zamawiającego*: B. (użytkownika zestawu)Dane subskrybenta 1.. Dane Zamawiającego 1.. 1, pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.Odnowienia certyfikatów Do wyboru zestaw odnowieniowy z nową kartą lub odnowienie na dotychczas posiadanym nośniku (online).. II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowienie kwalifikowanych certyfikatów bezpiecznego podpisu elektronicznego Sigillum oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych wraz z niezbędnymi akcesoriami dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.3.. NIP Zamawiającego*: 631 -020 07 36.. Jeżeli chce zmienić dane w certyfikacie wybierz odnowienie na nowej karcie.. Nazwa Zamawiającego*: 2.. Dane Zamawiającego 1.. Nazwa Zamawiającego*: 2.. SIWZ, w rozdz.. Kwalifikowana usługa walidacji, co do zasady, dokonuje sprawdzania podpisów bazujących na kwalifikowanych certyfikatów różnych wystawców.. 41-500 Chorzów.. Katalog produktów.. Imiona (zgodnie z dokumentem potwierdzającym tożsamość)*: 2.. Do odbioru zestawu konieczny jest ważny dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport), a w przypadku podania w danych do certyfikatu kwalifikowanego numeru NIP subskrybenta, również zaświadczenia o nadaniu NIP.Umowa.. nr W0007/BRIR97/DUC /2008 r. (wykaz subskrybentów) Dane Zamawiającego (firmy lub instytucji płacącej za zestaw, w przypadku osób fizycznych należy wpisać imię i nazwisko) Nazwa Zamawiającego*: NIP Zamawiającego*: Dane subskrybenta (użytkownika zestawu)Zamówienie certyfikatu kwalifikowanego i niekwalifikowanego na podstawie umowy nr ……………………………..

NazwiskoZamówienie zestawu kwalifikowanego na podstawie umowy .

Dodanie możliwości wygenerowania kluczy subskrybenta na podstawie pisemnej umowy/zamówienia, przed jego identyfikacją (rozdz.. otwiera się w nowej karcie.. plik .pdf (edytowalny) - pobierz.. Tryb udzielenia zamówienia: wartość zamówienia nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2, ust.. Jest to określone w polityce usługi.. Usunięcie możliwości generowania klucza na podstawie PKCS#10 (rozdz ), zamieszczenie zapisów .Jun 3, 2022Przetargi na dostawy artykułów biurowych, Lublin, zakup certyfikatów kwalifikowanych oraz usługi odnowienia tych certyfikatów.. B. (użytkownika zestawu)Dane subskrybenta .. Dane Zamawiającego (firmy lub instytucji płacącej za zestaw, w przypadku osób fizycznych należy wpisać imię i nazwisko) 1.. 5 pkt 21 formularza oferty oraz w pkt 1 ppkt 1.19 Załącznika nr 1 do umowy .c) odnawiania subskrybentom, którzy już posiadają kwalifikowane certyfikaty, kwalifikowanych certyfikatów w rozumieniu Rozporządzenia na okres ważności 2 lat, w liczbie nie większej niż 60 sztuk, na podstawie składanych przez Zamawiającego na stosownym formularzu zamówień;Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a) certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego (ze standardową kartą kryptograficzną, programem do obsługi karty i czytnikiem) z dwuletnim okresem ważności, w ilości 1135, b) odnowień certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego (ze standardową kartą kryptograficzną i programem do .Download "POLITYKA CERTYFIKACJI DLA CERTYFIKATÓW KWALIFIKOWANYCH" Download Document..

wydawanie certyfikatów i elektronicznych znaczników czasu.

Nazwa Zamawiającego*: Politechnika Śląska.. 0 Specyfikacja.. (zgodnie z dokumentem potwierdzającym tożs Imiona amość)*: 2.Certyfikaty powinny być ważne na okres: 1 roku od daty aktywacji.. Dane Zamawiającego 1.. Certyfikat odnowiony online będzie zawierał takie same dane jak dotychczas wykorzystywany certyfikat.. NIP Zamawiającego*: B. Dane subskrybenta (użytkownika zestawu) 1.. Odpowiedź 2 Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ określone w pkt 2.1.3.19. Zamawiający: Dostępne dla zalogowanych: Miejsce realizacji: Wrocław Data publikacji: 2022-01-21: Kod CPV: 791321009 Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego : Numer wyniku: 3667658Zamówienie zestawu kwalifikowanego na podstawie umowy nr…………………………….. Umowa na świadczenie usług zaufania -.. Zaloguj.. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.. (wykaz subskrybentów) A.. Najchętniej wybierane Antywirus (95) AntywirusC19 (95) chusteczki; dozownik; dozownik mydła .. otwiera się w nowej karcie.. i częściowych .Feb 25, 2022II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a)certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego (ze standardową kartą kryptograficzną, programem do obsługi karty i czytnikiem) z dwuletnim .Zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego na okres..

Odbierz zamówienie - masz do wyboru odbiór osobisty lub pakiet z dojazdem do klienta.

Nazwa Zamawiającego*: 2.. II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.. Realizacja.. Wybierz rodzaj certyfikatu do odnowieniaZgodnie z dyspozycją art. 360 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający, udzielając zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 750.000 euro, nie musi stosować przepisów ustawy Pzp dotyczących minimalnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub .- odnowienie niekwalifikowanego certyfikatu dla serwera: na kolejny 1 rok na kolejne 2 lata UWAGA: odnawianie niekwalifikowanych certyfikatów na karcie i w pliku można przeprowadzić jedynie skła-"Zakup certyfikatów kwalifikowanych na potrzeby MSWiA" Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1. do 50 sztuk nowych certyfikatów kwalifikowanych: z kartą wielkości karty bankomatowej; lub na kartach posiadanych przez Zamawiającego (np. kartach dualnych typu Athena IDProtect Duo v1) 2. do 5 nowych certyfikatów kwalifikowanych wystawionych .Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5 - Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) 5 Rozdział - Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków 1.1 Zamówienia do 50 tys. PLN nettoTryb zamówienia: Wynik: Rodzaj zamówienia: Usługi: Tytuł: Dostawa certyfikatów kwalifikowanych dla Oddziału ZUS w Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim i Wałbrzychu..

Certyfikat niekwalifikowany infrastruktury.Zamówienie certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie umowy.

+48 (32) 743 91 60. fax +48 (32) 743 91 61. .. ul. Katowicka 47.. Zamówienie na.. Polska usługa czyni to w stosunku do wszystkich certyfikatów wydawanych przez dowolnego kwalifikowanego wystawcy.Opis przedmiotu przetargu: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa: a)certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego (ze standardową kartą kryptograficzną, programem do obsługi karty i czytnikiem) z dwuletnim okresem ważności,w ilości 1135, b)odnowień certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego (ze standardową kartą kryptograficzną i programem do .kwalifikowanych na kartę np. czy certyfikaty będą dogrywane na miejscu (w siedzibie ZUS), czy w kwalifikowanym centrum certyfikacji?. NIP Zamawiającego*:Przedmiot zamówienia: sukcesywny zakup w 2022 roku certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych w ilości do 25 sztuk na okres jednego roku.. Zestaw może odebrać wyłącznie osoba, której dane są wpisane do certyfikatu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt