Raport z przeprowadzonego procesu wspomagania w szkole kompetencje kluczowe

Pobierz

Wstęp.. 11 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie rady pedagogicznej, podczas której nauczyciele mieli możliwość przypomnienia najważniejszych informacji na temat kompetencji kluczowych.Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów Szkoła XXI w., by przygotować kolejne pokolenie do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami, musi dostosować system edukacji do wymogów współczesności, do zmieniającego się świata.. Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego): .. Uczestnicy projektu.. Cel operacyjny projektu:Spotkanie specjalisty ds. wspomagania z radą pedagogiczną 09.10.2018 Zapoznanie RP z ideą KWS i jego poszczególnymi etapami oraz zadaniami Dyrektora szkoły, RP, zespołu zadaniowego i TW.. Musi podejmować celowe działania edukacyjne związane z kształceniem kompetencji kluczowych.II.. Pamiętaj, że procesowe wspomaganie .Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółki Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, KRS: ("Spółka") drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Zdobyła w ten sposób kwalifikacje niezbędne do przeprowadzenia Procesu wspomagania pod kątem kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Mikołajkach.. Zadania wykonane przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji..

liczba zrealizowana w ramach wspomagania: 1.

•refleksja społeczności szkolnej nad koncepcją pracy szkoły, sprecyzowanie/opisanie systemu wartości, określenie - w oparciu o ten system - modelu absolwenta.. Kształcenie kompetencji kluczowych w przedszkolu .. Opracowanie to ma na celu pomoc w poprowadzeniu wspomagania szkoły/placówki w zakresie kształtowania i rozwijania kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej uczniów.. 2. KOMPETENCJE CYFROWE (TIK) - NOWOCZESNE .Raport z realizacji Powiatowego Programu Wspomagania za rok szkolny 2014/15 Spis treści 1.. Sprawozdanie z realizacji Rocznych Planów Wspomagania w szkołach i przedszkolach.. 305,43 KB POBIERZ.. Skrócony.. Załącznik 9 Oświadczenie o wkładzie .. Wspomaganie jest procesem polegającym na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie wynikającym z jej potrzeb.. Obszar wspomagania: (proszę zaznaczyć właściwy obszar) o Kształcenie kompetencji kluczowych w przedszkolu o Kształcenie kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi nowoczesnych technologii o Kształcenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych o Wychowanie i kształtowanie postaw .Raport z przeprowadzonego procesu wspomagania w szkole/placówce.. Kompetencje kluczowe a podstawa programowa - teoria Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie definiuje kompetencje jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji.wspomagającej..

Drugim etapem realizacji wsparcia było przeprowadzenie doskonalenia zgodnie z rocznym planem wspomagania.

wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: a) diagnozę pracy szkoły lub placówki, b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,Roczny plan wspomagania w Szkole Podstawowej im.. 229,82 KB POBIERZ.. 234,54 KB POBIERZ.. 486,36 KB POBIERZ.. str. 15 6.przeprowadzonego w dniach 4-15 czerwca 2020 r. za pomocą ankiety internetowej LIBRUS Szkoła pytaliśmy nauczycieli, dyrektorów szkół oraz uczniów, jak organizowane jest nauczanie zdalne i w jaki sposób szkoły realizują edukację na odległość.. Poradnik w pierwszej kolejności wyjaśnia zasadność kształtowania kompetencji kluczowych od najmłodszych lat, na każdym etapie edukacyjnym.Do końca 07.2020 r. w min.. 688 szkołach/przedszkolach z terenu województwa małopolskiego, wdrożony zostanie kompleksowy system wspomagania placówki w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego , właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego .Kompetencje kluczowe zostały określone w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), określają osiem kluczowych kompetencji i opisują najważniejszą wiedzę, umiejętności oraz postawy, Przypomnienie bądź przybliżenie treści Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych.Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie Polska Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. wJak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów ..

•opracowanie programu wychowawczego opartego na przyjętymZałącznik 7 Zgoda dotycząca przeprowadzenia procesu wspomagania.

186,07 KB POBIERZ.. Zdybel D., (2015), Metapoznanie - ukryty wymiar kompetencji uczenia się [w:] Uszyńska-Jarmoc J., Bilewicz M.. 1. KOMPETENCJE KLUCZOWE DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Pełny .. Dzięki temu, że procesowe wspomaganie opiera się na diagnozie i zakłada rozłożenie działań rozwojowych w czasie, daje możliwość realnego wpływania na zmianę jakości pracy szkoły lub przedszkola.. W związku z tym bezpośrednio w szkole odbyły się wykłady, warsztaty orazzgodnych z systemem wartości promowanym w szkole oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców i środowiska.. W pierwszej części raportu zaprezentowane zostaną rezultaty dotyczące nauczycieli.Podstawą przeprowadzenia diagnozy była analiza wyników edukacyjnych, w tym egzaminów zewnętrznych oraz raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 w obszarze kompetencji kluczowych; wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019 oraz plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020.Raport z przebiegu procesu wspomagania za rok szkolny 2013/2014 (obejmuje okres XI 2013 - VIII 2014) .. (wieloaspektową) szkoły 2) Wspomaganie pomaga szkole w rozwi .. rozwiązań albo poszerzania kompetencji w trakcie regularnych spotkaniach (trzy do pięciuZapraszamy do udziału w projekcie Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II Projekt skierowany jest do pracowników systemu wspomagania pracy szkoły, trenerów Szkolenia są bezpłatne Uczestnicy podniosą kompetencje oraz wzmocnią umiejętności przywódczych MDDP Akademia BiznesuJak w szkole kształtować kompetencje kluczowe uczniów?.

(red.), Kompetencje kluczowe dzieci izgodnych z systemem wartości promowanym w szkole oraz zgodnych z oczekiwaniami rodziców i środowiska.

Ta klarownaRozwijanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im.Orląt Lwowskich w Przemyślu W związku z wprowadzoną reformą oświaty, nową podstawa programową oraz ZALCENIAMI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006r.. Cele projektu, wskaźniki.. Działania zrealizowane w zakresie określenia obszarów do rozwoju Na pierwszym etapie realizacji Rocznego Planu Wspomagania pracy szkoły w zakresie procesu doskonalenia nauczycieli zrealizowano: 1.Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kluczowych kompetencji uczniów?. Umowa Uczestnictwa.. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie przystąpiliśmy do programuParlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).. zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkołyWspomaganie szkół i przedszkoli To kompleksowe wsparcie dla placówek oświatowych we wprowadzaniu zmiany w wybranym obszarze ich pracy.. Raport z przeprowadzonego procesu wspomagania Organ prowadzący (nazwa jednostki samorządu terytorialnego):Celem projektu jest : objęcie wsparciem do końca 06.2021 r 380 osób (w tym 342 kobiety i 38 mężczyzn) tj., pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów, którzy poszerzą swoją wiedzę w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/ placówki w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji.Określono osiem kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia: 1. porozumiewanie się w języku ojczystym; 2. porozumiewanie się w językach obcych; 3. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-Gotowy Roczny Plan Wspomagania pracy szkoły został przedstawiony Dyrektorowi szkoły i Radzie pedagogicznej 04.09.2013r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt