Na podstawie jakiego dokumentu pracodawca zleca pracownikowi podróż służbową

Pobierz

Forma ustna nie jest zabroniona, ale forma pisemna jest zdecydowanie lepsza ze względów dowodowych.Rozliczenie delegacji osób niebędących pracownikami.. Niektórzy z nich w celu wykonania zlecenia muszą przemieszczać się po kraju, korzystając z komunikacji publicznej.. Pracownik może oczywiście odmówić wykonania polecenia, aczkolwiek pracodawcy przysługuje wówczas prawo do wyciągnięcia wobec pracownika konsekwencji.1.. Polecenie wyjazdu wystawiane jest na podstawie wniosku złożonego przez pracownika.. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:Pracodawca ma prawo wydania polecenia wyjazdu służbowego pracownikowi.. koszty nie stanowią dla pracownika przychodu podlegającego opodatkowaniu.Ryczałt na dojazdy w podróży krajowej.. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.. Ujmowanie delegacji w KPiR może nastąpić na podstawie dowodów wewnętrznych, faktur, rachunków, biletów, ewidencji przebiegu pojazdu bądź innych przedstawionych dokumentów.Nasza fundacja podpisuje z wolontariuszami umowy zlecenia, na podstawie których nieodpłatnie świadczą oni pracę.. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.Wysyłając pracownika w podróż służbową za granicę pracodawca ma obowiązek wypłaty pracownikowi zaliczki na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju..

na wniosek pracownika pracodawca ...1.

(IPPB5/423-744/11-2/RS): "jeśli pracownik odbywa podróż służbową, która jest związana z osiągnięciem przychodu Spółki, to dokonany pracownikowi zwrot kosztów całodziennego wyżywienia na podstawie przedłożonych faktur, Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z powołanym art. 15 ust.. Za zgodą pracownika może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej.Dodatkowo, pracownikowi może przysługiwać zwrot kosztów innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę, np. kosztów reprezentacyjnych.. Cytat: § 2. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn.. To on decyduje o tym, czy pracownik na miejsce dojedzie pociągiem, autobusem, samochodem, samolotem, statkiem, metrem itp.zostało wydane na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy.. Pracownik dostanie zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami.Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.. 1, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w .. Pracownikowi, który odbywa podróż służbową oprócz diety przysługuje również zwrot kosztów noclegu oraz kosztów przejazdu, o których napiszę w kolejnej części na temat wyjazdów służbowych..

... związanych z podróżą służbową.

Przepisy nie określają, w jakiej formie ma być wydane to polecenie.. Czytaj: Pracownik może łączyć podróż służbową z pobytem prywatnymPodróż służbowa - dojazd na miejsce docelowe i powrót.. Zastosowano tu kurs średni NBP brytyjskiej waluty z 6 października, czyli z dnia wypłaty zaliczki.Pracodawca polecając pracownikowi wyjazd w podróż służbową musi określić m.in. termin wyjazdu, miejsce delegacji oraz zadania do wykonania w czasie podróży.. Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży.. Za podróż służbową uznaje się wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.. Najbezpieczniej jest wystosować takie polecenie na piśmie, tak aby delegacja od samego początku została udokumentowana.. PODSTAWA PRAWNA: art. 77 5 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r.Na podstawie takiego dokumentu pracownik będzie mógł otrzymać zwrot poniesionych kosztów, bądź rozliczyć się z zaliczki otrzymanej na poczet wyjazdu służbowego.. Wydatki, o których mowa w ust.. 1 ustawy o .Stosowany najczęściej druk delegacji jest z jednej strony uznawany za polecenie służbowe, a z drugiej za dokument, na podstawie którego pracodawca dokonuje późniejszego rozliczenia kosztów delegacji..

Podróż osoby niebędącej pracownikiem a podróż służbowa pracownika.

Celem podróży służbowej powinno być wykonanie zadania służbowego wyraźnie1.. Rozliczając te koszty pracownik załącza dokumenty, w szczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; przy czym nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami.Podróż służbowa pracownika odbywa się na polecenie pracodawcy.. Za wskazanie środka transportu, jakim podróż służbową odbędzie pracownik, odpowiedzialny jest pracodawca.. Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.. Najlepiej, aby została ona udzielona na piśmie, aby posiadać wyraźny dowód zgody.W praktyce wygląda to tak, że często pracodawca wystawia pracownikowi druk delegacji (polecenie podróży służbowej), po czym pracownik udaje się w podróż służbową do miejsca, gdzie ma wykonywać pracę, odbyć szkolenie ect.Szczególnie na uwagę zasługuje fakt, iż coraz częściej ZUS wymaga posiadania zaświadczenia A1 bez względu na długość pobytu za granicą oraz kwalifikację takiego pobytu (oddelegowanie lub podróż służbowa).Podróż służbowa - transport i zwrot kosztów przejazdu.. Miejscowość, w której pracodawca udostępnił pracownikowi nieodpłatnie lokal mieszkalny i w której pracownik faktycznie przebywał, choćby bez zamiaru stałego tam pobytu, bez względu na dopełnienie .Obowiązkiem pracownika jest rozliczenie kosztów podróży służbowej nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży (§ 5 ust..

Szef wyznacza również miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej.

W praktyce rozpoczęcie podróży służbowej odbywa się zgodnie z dokumentem zwanym poleceniem wyjazdu służbowego (druk delegacji).Wskazane przepisy mają znaczenie przy dokonywaniu ustaleń, czy pracownikowi będzie przysługiwać zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej na podstawie art. 21 ust.. Wniosek ten powinien zawierać: cel, miejsce, termin wyjazdu, zgodę bezpośredniego przełożonego tj.W związku z powyższym w sytuacji, gdy pracownikowi w związku z podróżą służbową dokonano na podstawie dokumentów (rachunków, biletów) zwrotu poniesionych kosztów dojazdu z dworca i do dworca oraz komunikacji miejscowej w kwocie przekraczającej ryczałty jakie przysługiwałyby mu na podstawie cytowanego rozporządzenia, ww.. Rozliczenia kosztów pracownik powinien dokonać w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.Zarówno podróż służbowa pracownika jak i samego pracodawcy może być kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem oczywiście, iż jest odpowiednio udokumentowana.. Podstawą do odbycia podróży służbowej jest Polecenie wyjazdu służbowego, wystawione i zarejestrowane w Dziale Kadr.. Na podstawie przedłożonych przez nich biletów zwracamy im poniesione koszty podróży.Natomiast wysokość diet czy ryczałtów to koszty poniesione w związku z podróżą służbową nieudokumentowane dowodem zewnętrznym, ale konieczne do ustalenia i wypłaty na rzecz pracownika na podstawie dokumentacji wewnętrznej pracodawcy.. Zaliczka ta powinna być wypłacana w walucie obcej.. Cytat: Pracodawca wysłał mnie na jednodniową podróż zagraniczną i wypłacił zaliczkę z kasy w kwocie 40 E na paliwo.. Za przychód osoby nie będącej pracownikiem należy uznać wszelkie świadczenia, które przysługują tej osobie ze względu na łączący ją z usługobiorcą stosunek cywilnoprawny.Przed wyjazdem pracownika w podróż służbową do Londynu pracodawca oszacował, że na niezbędne wydatki powinno wystarczyć 400 funtów.. Pracownik odbywa podróż służbową środkiem transportu wskazanym przez pracodawcę.. Podróżą służbową jest podróż pracownika na polecenie pracodawcy w celu wykonania zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba uczelni.. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety ( 6 zł.).. Statutową siedzibą uczelni jest miasto Bydgoszcz.. Warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej w kraju i za granicą ustala się postanowieniami układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.Jeśli pracodawca chce wysłać w podróż służbową pracownika znajdującego się w jednej z tych dwóch sytuacji, powinien uzyskać od niego zgodę..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt