Klasyfikacja systemów logistycznych pdf

Pobierz

kryterium strukturalno-decyzyjno-funkcjonalne system planowania, system sterowania, system organizacji, system kontroli.Szerszą charakterystykę wyróżnionych na rys. 3 systemów komunikacji informacyjnej WAN, LAN, Fieldbus (sieci dla zainstalowanych urządzeń i instalacji), Devicebus (sieci dla sterowników) oraz Sensorbus (sieci dla układów czujnikowych) autor przedstawił w pracy [5].Kanały dystrybucji 5,VWRWD ïDñFXFKD G\VWU\EXFML W tym rozdziale dowiesz się: co to jest kanał dystrybucji, jak wyglądają przepływy w kanale dystrybucji, co wpływa na efektywność pracy w kanale dystrybucji.. PRZYKŁADY INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH .. 80 4.1.. Modelowanie kluczowych procesów logistycznych w przedsiębiorstwie 171 5.6.. Klasyfikacja strategii zakupowych 15 1.2.2.Identyfikacja i klasyfikacja procesów w przedsiębiorstwie Wstęp W czasach industrialnych, kiedy tworzono systemy działania opar-te na rozwiązaniach zrozumiałych dla wszystkich pracowników, nie-rzadko nisko wykwalifikowanych, przydatność rozwiązań opartych na funkcjach okazało się skuteczne.. Poziomy oraz sposoby analizy i oceny procesów logistycznych 177 5.7.. Istota podsystemu zaopatrzenia 67 3.2.. Kształtowanie jego następuje stopniowo, przy włączeniu charakterystycznego punktu odniesienia [19].. Kanały dystrybucji 3RMÚFLH NDQDïX G\VWU\EXFML Wytwarzanie nie stanowi zasadniczego celu działalności producenta.W przedstawionym powyżej kontekście transport stanowi istotne ogniwo systemów logistycznych..

Klasyfikacja systemów logistycznych.

• Istota podejścia systemowego do procesów logistycznych polega na analizie wzajemnych zale Ŝno ści pomiędzy elementami systemu logistycznego.. strukturę systemu.. kryterium własności (własna, ogólna lub personalna, instytucjonalna, materialna)Przykłady systemów logistycznych.. Transport może być określany w układzie pionowym lub poziomym.. W ujęciu ogólnym, system logistyczny można ogólnie potraktować jako układ podsystemów: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu i magazynowania, wraz z relacjami pomiędzy nimi.WEDŁUG KRYTERIÓW LOGISTYCZNYCH STRESZCZENIE Artykuł jest kontynuacją zamieszczonego w poprzednim numerze "Zeszytów Naukowych" AMW artykułu Analiza identyfikacyjna logistycznych makrosystemów transportowych.. Z punktu widzenia liczby i rodzaju instytucji określających.. Wyjaśnić słuchaczom klasyfikację D i ich rolę w łańcuchu dostaw.. Logistyczne decyzje w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji.. System i procesy transformacji logistycznej w aspekcieSystem logistyczny w przedsiębiorstwie.. skali przestrzennej (o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym) - wg.. System logistyczny gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie jest z jednej strony odrębnym systemem3.5.. 15-20), to 6 dwugodzinnych wykładów, omawiających podsystemy logistyczne w przedsiębiorstwie.Dokonano klasyfikacji zagrożeń w kontekście bezpieczeństwa systemów logistycznych..

Przesłanki i kryteria klasyfikacji systemów logistycznych.

Jeden z łańcuchów dostaw rozpoczyna się w momencie wydobycia rudy żelaza na powierzchnię i przekształcenie jej w metalową puszkę.4.. Logistyka zwinna (agile logistics) I .5.. Źródło: Pfohl H., Systemy logistyczne, podstawy organizacji i zarządzania Logistyka, Poznań 2001, s. Systemowe podejście w logistyce.. W_02 W_04 U .Klasyfikacja Centrum Dystrybucji.. Wspieranie wybranych procesów logistycznych przez systemKlasyfikacja przepływów fizycznych-kryterium instytucjonalne .. "Infrastruktura logistyczna to system dróg lądowych, wodnych, portów lotniczych, portów morskich i/lub sieci telekomunikacyjnych znajdujących się na określonym terenie".. Szczuple i zwinne laócuchy dostaw (leagile supply chain) I .6.Do klasyfikacji systemów logistycznych najczęściej wykorzystuje się następujące kryteria: kryterium funkcjonalne system zaopatrzenia, system produkcji, system dystrybucji, system zwrotu towarów, odpadów.. Tabela 3.Klasyfikacja i strukturyzacja procesów logistycznych w aspekcie zarządzania i tworzenia wartości 163 5.5.. Procesy logistyczne w transformacji produktów 64 Zadania i pytania kontrolne 66 Rozdział 3. wpływu na lokalizację produkcji(specjalnego przeznaczenia, ogólnego przeznaczenia) - wg..

Podstawy badania efektywności systemów logistycznych.

Do klasyfikacji systemów logistycznych najczęściej wykorzystuje się kryteria przedstawione w tab. 3.. Można przyjąć, iż system logistyczny jest wyrazem zaawansowanej fazy rozwoju logistyki w skali mikroekonomicznej, która rozkwitała w latach siedemdziesiątych XX wieku.System logistyczny zostaje opisany przy uwzględnieniu wielu możliwości elementów ii związków.. Istotny wydaje się podział centrów logistycznych z punktu widzenia funkcji (przeznaczenia), które pełnią one w systemie gospodarczym kraju.System logistyczny przedsiębiorstwa jest następstwem wprowadzania systemowej koncepcji w logistyce oraz skutkiem integracji wszystkich funkcji procesów logistycznych (integracji poziomej, pionowej oraz hierarchicznej).. LOGISTYKA ZAOPATRZENIA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW (Opracowała M. Cieśla) 9 1.1.. Logistyka zaopatrzenia 67 3.1.. Podział systemów logistycznych (I): Systemy logistyczne Kryterium instytucjo- nalne system makrolo- gistyczny system metalo- gistyczny system mikrolo- gistyczny Fazy przepływów zaopatrzenie produkcja dystrybucja Kryterium funkcjonalne system kształtowani a zapasów system trans- portowy system magazyn- nowy system realizacji zamówieńDec 4, 2020Klasyfikacja systemów/podsystemów Hierarchiczna strukturyzacja Analiza elementów i interakcji w systemie Okre ślenie otoczenia systemu i warunków brzegowych Sformułowanie celów Projektowanie i rozwój ró żnych wariantów systemu (rozwi ąza ń) Ocena wariantów systemu (rozwi ąza ń) Wybór najlepszego wariantu systemu (rozwi ązania)System logistyczny przedsiSystem logistyczny przedsięębiorstwabiorstwa..

... rozbudowę zintegrowanych systemów logistycznych,1.

U_04 W_02 U_01 U_02 U_03 K_01 K_02 4 Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w przedsiębiorstwie.. Zaprezentowany podziały zakłóceń pokazał szerokie spektrum i wieloaspektowość niekorzystnych działań, jakie mogą wystąpić w funkcjonowaniu procesów w łańcuchu dostaw.. 1-14), to 14 jednogodzinnych wykładów, dotyczących roli i zadań logistyki, zwłaszcza przemysłowej, •charakterystyka podsystemów logistycznych(rozdz.. Podstawowe pojęcia związane z zaopatrzeniem i jego miejsce w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 9 1.2.. W układzie pionowym, kryterium klasyfikacji stanowi środowisko, w którym odbywa się ruch środka transportu oraz technika poruszania.•charakterystyka pojęć logistycznych(rozdz.. Wiele miejsca w artykule poświęcono wynikom badań, przeprowadzonych w 92 firmach.Klasyfikacja infrastruktury technicznej: - wg.. Rozwój systemów informatycznych i narzędzi ICT w obszarze wspomagania procesów logistycznych .. 76 4.. Zamyka dwuczęściowy cykl poświęcony matematycznemu modelowaniu wielkich systemów logistycznych, w tym przypadku-W kaŜdym systemie logistycznym występujądwie strefy: przepływów fizycznych i regulacji.. Jeżeli przyjmiemy jako przykład prosty produkt finalny, czyli puszkę groszku konserwowego, to system logistyczny jest tutaj niezwykle przejrzysty.. Wspólczesne koncepcje logistycznego 1.1.. Rola i zadania CD Cel: Zapoznać słuchaczy rolą i zadaniami centrum dystrybucyjnego w łańcuchu dostaw.. systemy .PRAKSEOLOGIA A KLASYCZNE KRYTERIA OCENY SPRAWNOŚCI SYSTEMÓW LOGISTYCZNY CH Streszczenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt