Podstawa programowa plastyka

Pobierz

Nie jest dzielona na zajęcia plastyki oraz zajęciaPodręcznik "Do dzieła!". •Nowa podstawa programowa zastępuje podstawę programową przedmiotu plastyka, realizowaną w klasach 4-6 szkoły podstawowej oraz podstawę programową przedmiotu plastyka realizowaną dotychczas w gimnazjum (III etap edukacyjny)Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 r. rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.Plastyka (listopad 2020 r.) Temat 5.. Rozwija wyobraźnięPodstawa programowa przedmiotu plastyka opiera się na założeniu, iż kształ-cenie w tej dziedzinie edukacji to proces nauczania-uczenia się, podczas któ-rego kszta łtują się postawy twórcze nastawione na nabywanie wiedzy i umie-jętności, który powinien prowadzić do wychowania człowieka innowacyj-Podstawa programowa zorganizowana jest wokół czterech głównych zagadnień, które w naturalny sposób się ze sobą wiążą: sztuki współczesnej; sztuki regionu; wystawiennictwa (w tym umiejętność sporządzenia recenzji); wykorzystywania nowych technologii w działaniach plastycznych.ZAKRES PODSTAWY PROGRAMOWEJ PRZEDMIOTU PLASTYKA - KLASY IV -VII Plastyka rozbudza wrażliwość na piękno przyrody i wartości urzeczywistnione w dziełach sztuki, zachęca do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej, rozwija wyobraźnię twórczą i kreatywne myślenie abstrakcyjne, przydatne wWyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki..

Stara podstawa programowa; Technika.

Reforma 2017 - Seria 1; Szkoły ponadgimnazjalne Język polski.. Przeczytaj lekcję z Epodręcznika i zrób ćwiczenia.. Przeczytaj lekcję z Epodręcznika i zrób ćwiczenia.. Szkoła średnia: liceum i technikum.. Reforma 2017; Zajęcia techniczne.. Język polski - Zasadnicza szkoła zawodowa .Nauczę się charakteryzować twórczość wybranych projektantów mody od II połowy XIX wieku do współczesności; wymieniać nazwiska najsłynniejszych projektantów mody.. Nauczę się przedstawiać historię fotografii, wymieniać najważniejszych twórców fotografii oraz wymieniać i krótko charakteryzować najważniejsze .PLASTYKA (Dla kogo?). Liceum 4 letnie (nowa podstawa programowa) - klasa 1. zm.), która dotyczy szkół tzw .Koncepcja serii Plastyka pod względem rozkładu treści nauczania oparta jest - zgodnie z nową podstawą programową - na spiralnej metodzie nauczania - najpierw podawane są wiadomości logicznie i znaczeniowo nadrzędne wobec kolejnych, następnie są one powtarzane, rozszerzane i utrwalane w kolejnych klasach.Doskonale oddający charakter przedmiotu podręcznik został starannie przygotowany do realizacji założeń nowej podstawy programowej.. 19.11.2021.PLASTYKA (DLA KOGO)?. Kolory.. Jest to praktyczny kurs plastyki, który opiera się w równej mierze na wykładzie teoretycznym, co na ćwiczeniach artystycznych, podczas których uczniowie samodzielnie poznają techniki plastyczne, np. frotaż, druk płaski, akwarela, rzeźba ludowa .Zdalne lekcje..

Stara podstawa programowa; Informatyka.

Typ materiału: Lekcja z Epodręcznika.Prezentowany program nauczania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lubNowa podstawa programowa plastyki i muzyki .. Poznam dzieła wybranych artystów inspirujących się muzyką podczas tworzenia kompozycji malarskich.. Muzyczne inspiracje.. Sztuka pozytywizmu - epoki kultury.. Przeczytaj lekcję z Epodręcznika i zrób ćwiczenia.Plastyka Plastyka Liceum i technikum Podręczniki zgodne z nową podstawą programową Podręcznik przekazuje podstawową wiedzę o sztuce i jej formach, informacje o twórczości lokalnej i znaczeniu współczesnych wydarzeń kulturalnych.Temat 1.. Temat 11.. Fotografia w Polsce i na świecie.. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego .. Reforma 2017; Stara podstawa programowa; Zajęcia komputerowe.. Dlatego eta-py te (dla edukacji plastycznej) zostały podzielone na charakterystyczne okresy.. Zastanowię się, jak poprzez prace plastyczne wyrażać uczucia i emocje płynące z inspiracji muzycznych.. Nauczę się wymieniać i rozróżniać rodzaje symetrii oraz wymieniać przykłady symetrii w architekturze i sztuce ludowej..

•W ogólnym założeniu plastyka powraca do dawnej formuły i nazwy.

Sztuka dwudziestolecia międzywojennego - epoki kultury.Treści plastyczne w nowej podstawie programowej zostały zapisane jako ciąg nastę-pujących po sobie i wynikających z siebie zadań, z uwzględnieniem możliwości roz-wojowych dzieci w danym okresie, na zasadzie stopniowania trudności.. Plastyka dostarcza uczniom doświadczeń rozbudzających wrażliwość na piękno.. Szkoła podstawowa.. Podróż do wymarzonej krainy - praca plastyczna z wykorzystaniem wiedzy o środkach wyrazu plastycznego.. Aktualna podstawa programowa z przedmiotu plastyka dla szkoły podstawowej w klasach IV-VIII.PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU PLASTYKA - KLASY IV - VIII Przedmiot plastyka realizowany jest obowiązkowo w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII.. Podczas praktycznej działal-PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.. Podstawa programowa przedmiotu plastyka Podstawa programowa jest obowiązującym w szkole aktem prawnym, który określa cele i treści kształcenia, wskazując nauczanie jako jeden z elementów sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi ucznia..

•Przedmiot plastyka realizowany jest obowiązkowo w szkołach podstawowych w klasach 4-7.

Precyzuje, jakie wiadomości i umiejętności powinienRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn.. Po-Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia Data: 31.01.2018 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska podpisała 30 stycznia 2018 roku rozporządzenie w sprawie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia.2.. Ułatwia przyswajanie wiadomości dzięki starannie dobranym reprodukcjom dzieł sztuki.Zdalne lekcje.. Wykonam pracę plastyczną - projekt stroju wieczorowego.. do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej w przystępny sposób wprowadza zagadnienia związane z podstawowymi elementami języka plastycznego - gamą barwną, walorem, fakturą, kształtem i kompozycją.. Zachęca do indywidualnej i zespołowej ekspresji artystycznej.. Temat 11.. Nauczę się wymieniać podstawowe środki wyrazu plastycznego, odróżniać kompozycję zamkniętą od kompozycji otwartej, definiować pojęcia: barwa, kompozycja, perspektywa.Stara podstawa programowa; Plastyka.. Plastyka (luty 2021 r.) Powrót.. •Przedmiot plastyka realizowany jest obowiązkowo w szkołach podstawowych w klasach 4−7.. •Nowa podstawa programowa zastępuje podstawę programową przedmiotu plastyka, realizowaną w klasach 4−6 szkoły podstawowej oraz podstawę programowąProgram nauczania plastyki w klasach 4-7 realizuje założenia podstawy programowej w następujący sposób: ogólne treści kształcenia w zakresie języka i funkcji sztuki oraz kultury pla­ stycznej w praktyczny sposób wiąże z odpowiadającymi im formami ekspresji plastycznej, która niejako wyjaśnia i pod­ sumowuje wiedzę.Podstawa programowa - Plastyka -..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt