Funkcje i formy wynagrodzeń

Pobierz

Wysokość stawek wynagrodzenia zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz od kwalifikacji pracownika.bankomat bankomat WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI Ewa Beck-Krala TEORIA I PRAKTYKA 2013 Ew a Beck-Krala WYN AGRODZENIA PRA CO WNIKÓW W ORGANIZAWynagrodzenie spełnia szereg funkcji w przedsiębiorstwie w tym funkcję mo - tywacyjno-integracyjną, kosztową, dochodową i społeczną.. Prawne instrumenty regulacyjne 32 2.1.1.. Płace akordowe 1.5.3.. 3.Całkowite zarobki - to łączna wartość wypłaty czyli płaca zasadnicza, dodatki oraz płaca uwarunkowana sytuacyjnie.. Twórcy systemu wynagrodzeń powinni uwzględniać, że funkcje te są ze sobą ściśle powiązane.Forma wynagrodzenia rozumiana jest jako sposób powiązania płacy z wynikami pracy.. Ustalenie wynagrodzenia zasadniczego 2.2.. (Z.Sekuła 2013) Do podstawowych form wynagradzania należą: forma czasowa,definicyjnie to przede wszystkim wynika, że: wynagrodzenie jest ekwiwalentem za pracę, a więc nie wszystkie wypłaty dokonywane w przedsiębiorstwie na rzecz pracowników są wynagrodzeniem; funkcja kosztowa funkcja dochodowa funkcja społeczna funkcja motywacyjna formy wynagrodzeń 1) czasowe 2) wynikowe opis stanowiska w zzl - …Funkcje wynagrodzeń Istota wynagrodzenia jest wyrażona poprzez cztery funkcje, a więc rolę jaką pełni płaca w gospodarce.. Role te są zróżnicowane, gdyż płaca jest jedną z najważniejszych, a zarazem bardzo złożonych kategorii naszego życia..

Funkcje i rodzaje wynagrodzeń 4 1.1.

Benefity pracownicze - jakie dodatki do zasadniczej pensji?Funkcje płacy Role, które pełni płaca (wynagrodzenie za pracę) w życiu pracownika, firmy i społeczeństwa.. Wartościowanie stanowisk pracy - ma na celu określenie np. rozmiarów stanowiska pracy.Wymienione składniki wynagrodzeń opłacają jakość świadczonej pracy, kompetencje pracownika, uzyskiwane efekty, fakt związania się i pracy w firmie oraz uciążliwości związane z wykonywaniem pracy w niedogodnym dla pracownika czasie, jak też gotowość do pracy.Znaleziono 56 interesujących stron dla frazy formy i funkcje wynagrodzeń w serwisie Money.pl.. W praktyce występują różne formy płac, każda z nich stawia specyficzne wymagania miernikom do oceny pracy, przydziałowi, pomiarowi i rozliczeniu pracowników z wykonywanej pracy.. Ma ona też różne wymiary: gospodarczy, społeczny, prawny, psychologiczny, moralny, a nawet polityczny.Funkcje i elementy składowe wynagrodzeń i systemy wynagradzania Dochodowa Płaca jest źródłem dochodów gospodarstw domowych •Kosztowa Wynagrodzenia wraz z ich pochodnymi stanowią koszt działalności firmy •Motywacyjna Stymuluje pracownika do dobrej i wydajnej pracy •Społeczna Kształtuje stosunki międzyludzkie i odpowiednią atmosferę pracyFunkcje systemu wynagrodzeń Funkcja kosztowa Funkcja dochodowa Funkcja społeczna Funkcja motywacyjna Żeby system wynagrodzeń spełniał funkcję motywacyjną musi spełniać następujące wymagania: 1..

Motywacyjna funkcja wynagrodzeń 5 1.2.

Realizując tę funkcję organizacja zapewnia wypłacanie wynagrodzenia każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenia nie niższego niż wynagrodzenie minimalne określone prawem.W pojęciu wynagrodzenia mieszczą się wszelkie świadczenia należne od pracodawcy pracownikowi za świadczoną przez niego pracę.. Płaca powinna być atrakcyjna dla otoczenia.. Wynagrodzenie jest ustalane w pieniądzu, ale nie wyklucza to świadczeń w naturze ustalanych na ogół jako uzupełnienie wynagrodzenia w pieniądzu.. Ten różnorodny ich charakter stanowi podstawę wyróżnienia czterech klasycznych funkcji wynagrodzeń: • funkcja dochodowa, • funkcja kosztowa, • funkcja motywacyjna, • funkcja społeczna (S. Borkowska, 2004).. Formy płac 17 1.4.. Wynagrodzenie czasowe 1.5.2.. W Polsce obowiązujeGłównymi funkcjami wynagrodzeń są: funkcja społeczna - polega na kształtowaniu dobrego klimatu pracy i zapobieganiu konfliktom.. Członkowie grupy dzielą całą pulę wynagrodzeń między siebie lub część wynagrodzenia dzielona jest zgodnie z zaszeregowaniem pracowników, a pozostałą kwotę członkowie grupy dzielą samodzielnie między siebie.W tym systemie stawki wynagrodzenia ustala się w odniesieniu do liczby jednostek czasu, którymi są: godzina, dzień, tydzień, miesiąc..

Umowa […]Definicja i funkcje wynagrodzenia 1.2.

Pozostałe dochody pracownicze 10 1.3.. Jest wieloznaczne i może oznaczać np. w wąskim ujęciu płacę, w szer-szym ujęciu natomiast zarówno płacowe jak i pozapłacowe korzy-ści uzyskiwane z racji wykonywania pracy.. Podstawowe i fakultatywne składniki wynagrodzenia 1.4.. 0 strona wyników dla zapytania formy i funkcje wynagrodzeńW formie zryczałtowanej wynagrodzenie ustalane jest jako suma płacy zasadniczej oraz innych składników, które stosuje dane przedsiębiorstwo.. Całkowity dochód - są to całkowite zarobki oraz świadczenia otrzymywane przez pracownika.. Zasady wynagradzania 29 2.1.. Zarówno wypłata, jak i wysokość dodatku nie są zatem uzależnione od uznania pracodawcy.. Wynagrodzenie za czas .Jan 3, 2022Dodatek funkcyjny jest obligatoryjnym składnikiem wynagrodzenia w tym znaczeniu, że jest wypłacany po spełnieniu przesłanek jego nabycia.. Istota premii wyraża się na warunkowości jej uzyskania.. Można wyróżnić: Funkcję dochodową Funkcję kosztową Funkcję motywacyjną Funkcję społeczną Funkcja dochodowa, jak sama nazwa wskazuje, ukazuje, że wynagrodzenie to dla pracownika dochód.Formy wynagradzania określają sposób powiązania płacy z wynikami pracy, co ma istotne znaczenie dla realizacji motywacyjnej i społecznej funkcji płac..

Efektywność wynagrodzeń 21 Rozdział II.

Odnosi się ją do pracowników, których specyfika wykonywanych zadań utrudnia ewidencjonowanie czasu pracy.. Poprzez odpowiedni dobór form płac można motywować pracowników do zwiększania efektywności pracy i osiągania wyznaczonych celów, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.wynagrodzenie jest przyznawane częściowo w formie pieniężnej, a częściowo - w formie rzeczowej (pracownik zamiast premii otrzymuje do wyboru jedno ze świadczeń pozapłacowych).. Zasady, na jakich ustalane jest wynagrodzenie, mogą być różne.Naturalne uzupełnienie formy czasowej w odniesieniu do spełniania przez wynagrodzenie przede wszystkim funkcji motywacyjnej, ale również funkcji kosztowej i funkcji dochodowej.. Musi to być warunkowość oparta na ustalonych kryteriach, znanych zarówno pracownikowi jak i pracodawcy.Dodatkowo wynagrodzenie i jego składniki mogą pełnić 5 podstawowych funkcji: kosztową - ponieważ jest to koszt dla pracodawcy związany z zatrudnieniem, dochodową - czyli pozwalającą pracownikowi utrzymać dom, motywacyjną - umożliwiającą kształtowanie pewnych oczekiwanych zachowań pracownika,Dec 13, 2021Grupowe formy wynagrodzeń Wynagrodzenie ustala się dla grupy jako całości i zależy ono od efektów pracy całej grupy.. Wielkość, forma oraz możliwości zwiększenia wynagrodzenia powinny być zgodne z oczekiwaniami pracowników.. Projektowanie współ - czesnych systemów wynagradzania należy do przedsięwzięć trudnych.. Formy wynagrodzenia 1.5.1.. Regulaminy wynagradzania 39 2.1.4.. Forma prowizyjna Ostatnia z form ma szczególne znaczenie dla wzrostu efektywności pracy.Zasady i formy wynagrodzeń i ich wpływ na strukturę wynagrodzeń Wynagrodzenie jest pojęciem o bardzo szerokim zasięgu.. Układ zbiorowy pracy 37 2.1.3.. Wypłata dodatku funkcyjnego następuje raz w miesiącu, w terminie ustalonym dla wypłaty wynagrodzenia ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt