Ordynacja podatkowa 2020 tekst jednolity

Pobierz

(uchylony) .. o których mowa w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, i przedstawienia propozycji jej stosowania oraz warunków, o których mowa w art. 20a § 1, wraz z .Ordynacja podatkowa.. tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 900. data publikacji aktu: 14.05.2019.ORDYNACJA PODATKOWA - TEKST JEDNOLITY 31 lipca 2020 r. w Dzienniku Ustaw z 2020 r., pod pozycją 1325 ogłoszony został jednolity tekst ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych2objaśnienie pojęćpkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 72, 802, 1135 i 1163), zwany dalej "adresem do doręczeń elektronicznych", do organu podatkowego, a nadawca otrzymał dowód otrzymania, o którym mowa w art.Jul 7, 2020Dz.U.. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2019 r. [43] Art. 20h § 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o .Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-31 do 2021-08-22 (Dz.U.2020.1325 tekst jednolity) Art. 20c.. 6 i 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn.. Ustawa z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.tekst jednolity : Dz.U.20.1325 : 2020-09-04 : Dz.U.20.1423 : Art. 2 : 2020-10-01 : Dz.U.19.1520 : Art. 3 : 2021-01-01 : M.P.20.729 : M.P.20.730 : Dz.U.19.2020 : Art. 24 : Dz.U.20.2122 : Art. 4 : Dz.U.20.2123 : Art. 5 : 2021-02-01 : Dz.U.21.72 : Art. 2 : 2021-02-20 : Dz.U.19.1553 : Art. 2 : 2021-04-30 : Dz.U.21.694 : Art. 4 : 2021-06-01 : Dz.U.21.802 : Art. 5 : 2021-06-17 : Dz.U.21.1005 : Art. 5Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-31 do 2021-08-22 (Dz.U.2020.1325 tekst jednolity) Art. 20h..

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: .. które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r."; 4) odnośników .6 days agoJeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.. Pełnomocnictwo ,Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,Dz.U.2021.0.1540 t.j.. 2 i 3 oraz art. 7f ust.. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2016 r. Wersja archiwalna obowiązująca od 2015-05-06 do 2015-12-31 (Dz.U.2015.613 tekst jednolity)Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-31 do 2021-08-22 (Dz.U.2020.1325 tekst jednolity) Art. 33c.. Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-05-14 do 2020-07-30 (Dz.U.2019.900 tekst jednolity) Art. 17.Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-31 do 2021-08-22 (Dz.U.2020.1325 tekst jednolity) Art. 20l.. 1-3, ust.. Przepisy art. 33 § 2 pkt 2, § 4 pkt 2 oraz art. 33a § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do decyzji określającej wysokość odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 53a.. (uchylony) Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-11-29 do 2020-07-30..

Tekst jednolity zdnia29października2021r.

(uchylony) .. 25 innych aktów prawnych Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl Spis tr eści .. (Dz.U.. .Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-31 do 2021-08-22 (Dz.U.2020.1325 tekst jednolity) DZIAŁ IIA (uchylony) Art. 20a.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.. Art. 20c w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz .klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego - w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), przy czym w zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale stosuje się odpowiednio przepisy art. 7e ust.. STRONA GŁÓWNA .. 25 zadania ministra w zakresie utrzymania i rozwoju bazy adresów elektronicznych ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej "bazą adresów .7 days ago DZIAŁ IIA .. (Dz.U.2019.900 tekst jednolity) DZIAŁ IIA .. (Dz.U.z2021r.poz.2095)-wyciąg 3 1. zm.);w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Ordynacja podatkowa..

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. [Określanie przez organ podatkowy straty podatnika ] Organ podatkowy, w drodze decyzji, określa wysokość straty poniesionej przez podatnika, .. Na podstawie art. 16 ust.. 4 zdanie pierwsze, ust.. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerw-jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, z 2020 r. poz. 288 oraz z 2021 r. poz. 187),2020-01-01 : Dz.U.18.1818 : Art. 63 : Dz.U.19.1520 : Art. 1 : Dz.U.19.1495 : Art. 33 : tekst jednolity : Dz.U.20.106 : 2020-03-31 : Dz.U.20.568 : Art. 32 : 2020-04-01 : Dz.U.19.1520 : Art. 1 : Dz.U.19.1495 : Art. 33 : Dz.U.19.1751 : Art. 1 : Dz.U.20.1065 : Art. 5 : 2020-10-01 : Dz.U.19.1520 : Art. 1 : 2020-10-09 : Dz.U.20.1747 : Art. 5 : 2021-01-01 : Dz.U.20.2419 : Art. 1 : tekst jednolityOrdynacja podatkowa,Ordynacja podatk.,Rozdział 3a..

(uchylony) ... ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.

[Zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej ] § 1.. [Stosowanie przepisów ustawy] § 1.. (uchylony) .. Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-05-14 do 2020-07-30 (Dz.U.2019.900 tekst jednolity) Art. 24.Dz.U.2021.0.1540 t.j.. Ordynacja podatkowa, codziennie aktualizowany stan prawny.jednolity tekst ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, z 2020 r. poz. 288 oraz z 2021 r. poz. 187),Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) ustawach podatkowych - rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także .Wersja archiwalna obowiązująca od 2020-07-31 do 2021-08-22 (Dz.U.2020.1325 tekst jednolity) Art. 14g.. Art. 20l § 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transferowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt