Kodeks etyki nauczyciela akademickiego uniwersytetu gdańskiego

Pobierz

Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.. Przepisy ogólne § 1.. Szanowanie podstawowych wartości i przestrzeganie zasad etycznych w działaniu, formułowaniu sądów i ich głoszeniu.. + 48 58 523 28 87 Wydziały Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk SpołecznychEtyka zawodu nauczyciela akademickiego Studia Gdańskie.. Zachowanie zasad uczciwości, rzetelności i należytej staranności oraz odpowiedzialności.. § 2.Zasady etyczne pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi Instrukcja Archiwalna Rzeczowy Wykaz Akt UG Szczegółowe zasady zarzadzania dokumentacją w Uniwersytecie Gdańskim (EZD) Instrukcja Kancelaryjna Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie GdańskimKodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego; Kalendarz akademicki 2021/2022; Kursy e-learningowe języka angielskiego; Sprawy informatyczne; Portal Edukacyjny UG Mestwin .. Wydziałowy Zespół Tutorów Akademickich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego został powołany Zarządzeniem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z .Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego; Kalendarz akademicki 2021/2022; Kursy e-learningowe języka angielskiego; Sprawy informatyczne; Portal Edukacyjny UG Mestwin ..

§ 54.Terminarze dydaktyczne nauczyciela akademickiego; Portal pracownika; Portal edukacyjny; Jakość kształcenia.

27 maja 2022 roku "Kawiarnia Dydaktyczna"- ostatnie spotkanie w tym semestrze, 31.05 .SEA-EU to sojusz 6 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.. W rezultacie obie te okoliczności mogą, w sposób dla moralności niebezpieczny, usprawiedliwiać .. nymi na propozycjach zawartych w projekcie Kodeksu Etyki Nauczyciela .Postawa etyczna nauczyciela akademickiego § 6.. Dążenie do prawdy.. Dokument ten przetoczył się przez Polskę szerokim echem prasowym.. 4.Dokładna znajomość zewnętrznych i wewnętrznych przepisów normatywnych, regulaminów i instrukcji obowiązujących w sprawach należących do zakresu czynności pracownika, a w szczególności Statutu UG, Regulaminu Studiów oraz Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UG.Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ul. Jana Bażyńskiego 6 80-309 Gdańsk tel.. czytaj dalej.kodeks etyki nauczyciela akademickiego zachodniopomorskiego uniwersytetu technologicznego w szczecinie, zwany dalej: "kodeksem", opiera się na podstawowych zasadach etyki, uznanych w naszym kręgu kulturowym za naturalne i powszechnie obowiązujące oraz na zapisach zawartych w europejskiej karcie naukowca i kodeksie postępowania przy rekrutacji …Ustawy Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym Ustawa o zasadach finansowania nauki Regulaminy i instrukcje UG Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego Regulamin Pracy UG Zarządzenia Rektora (wybrane) Zarządzenie Rektora 86 /R/14 - w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds.Wzory umów pomiędzy Uczelnią a studentami rozpoczynającymi studia w roku akademickim 2020/2021 stanowią załączniki do zarządzenia nr 106/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 września 2020 roku w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust..

Wizje i rzeczywistość 4, 199-203 ... kodeks etyczny może się zbytnio upodobnić do kodeksu drogowego.

Adama Mickiewicza w Poznaniu, świadomi odpowiedzialności wynikającej z tradycji naszej społeczności akademickiej, mając na uwadze szczególnie doniosłą rolę oświaty w życiu społeczeństwa, dbając o zachowanie dobrych obyczajów studenckich, a także doceniając szansę wynikającą .. Aktualności; .. UNIWERSYTET GDAŃSKI.. Regulamin Studiów.. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwerystetu Gdańskiego .2.. Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk, sala nr 2042.. Ujednolicony tekst Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego UG, uwzgledniający zmianę powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz zmiany struktury organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.. PROGRAM .Kodeks został przygotowany w celu promowania etycznego postępowania w każdym z obszarów działalności nauczyciela akademickiego i ma za zadanie wspieranie osiągania doskonałości w wykonywaniu tego zawodu.. Nauczyciel akademicki - mając na względzie podwyższanie poziomu powszechnego zrozumienia nauki - dba o to, aby prezentowane społeczeństwu dokonania naukowe były zrozumiałe dla osób niebędących specjalistami.. Regulamin Samorządu Studentów.. Regulaminy dla studentów i doktorantów.. .Uchwałą 41/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych..

Postawa nauczyciela akademickiego charakteryzuje się poszanowaniem obowiązującego prawa oraz uznanych wartości i zasad etycznych.

Mobbing i molestowanie w Akademii Teatralnej w Warszawie Gdańska ASP wzorowała się na kodeksie etyki Akademii Teatralnej w Warszawie, który uczelnia przyjęła po tym jak grupa studentów i studentek oskarżyła wykładowcę Wydziału Reżyserii o molestowanie .Prawo akademickie; Instytucje nauki; Jesteś tutaj.. Adama Mickiewicza w Poznaniu My, studenci Uniwersytetu im.. Przewodniczący Senatu Rektor Uniwersytetu GdańskiegoEtycznego Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego.. 20.1 Kodeks Etyki Studenta Uniwersytetu im.. Kodeks ma charakter ogólnych wytycznych w zakresie dobrych praktyk zawodowych.budować wizerunek etyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.. Nauczyciel akademicki strzeże godności zawodu nauczycielskiego, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym oraz w działalności publicznej, łącząc .UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 25 czerwca 2003 roku Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjął Akademicki Ko-deks Wartości.. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop.. Pierwszy szczegółowo określa zasady postępowania nauczyciela akademickiego jako pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, badacza naukowego, dydaktyka i wychowawcę studentów i doktorantów oraz uczestnika życia publicznego.Jako dydaktyk i wychowawca studentów i doktorantów.. Regulaminy i instrukcje..

Głośno podkreślono w nim nabrzmiałe od dawna problemy akademickiego (używającŻeby im jeszcze lepiej zapobiec, postanowiliśmy stworzyć kodeks etyki.

Akredytacja; Formularz uwag o jakości kształcenia; System jakości kształcenia; Informacja o badaniach jakościowych; Współpraca z pracodawcami; Doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej; Absolwenci; Wydziałowy Zespół ds.Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego Rozdział I.. Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego .Etyka nauczyciela / red. Magdalena Bajan, Sławomir Jacek Żurek ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL.. rozwija u studentów samodzielność myślenia przekazuje wiedzę wg najnowszego jej stanu nie podważa autorytetu innych nauczycieli odnosi się z życzliwością, powaga i taktem do studentów i doktorantów Jako dydaktyk i wychowawcaKodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego; Kalendarz akademicki 2021/2022; Kursy e-learningowe języka angielskiego; Sprawy informatyczne; Portal Edukacyjny UG Mestwin; Portal Pracownika; Partnerzy.. Komisja wykonując swoje zadania, uwzględnia zasady zawarte w Kodeksie Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego ustanowionym uchwałą nr 40/07 Senatu UG z dnia 28 czerwca 2007 roku (ze zm.), jak też - uzupełniająco - w Kodeksie etyki pracownika naukowego opracowanym przez Komisję do spraw etyki w nauce i uchwalonym przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w .Święto Uniwersytetu Gdańskiego - Dzień Rektorski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt