Wypisz wspólne cechy fizyczne ciał stałych i cieczy

Pobierz

Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość.. Niektóre ciała stałe są plastyczne dopiero w wysokiej temperaturze (np. żelazo).. Cechą każdej cieczy, jest lepkość, czyli inaczej tarcie wewnętrzne powodujące opór przeciwko płynięciu.. Wszystkie ciała poruszające się napotykają na opór ruchu ze strony ośrodka w którym się poruszają.. Jeśli działanie zewnętrzne zostanie zastosowane do cieczyciało, podzieli się na części i oddzieli je od siebie, czyli przepływ.Zwróć uwagę, że ciała stałe w sieci to związki zawierające wiązania kowalencyjne, które naruszają niektóre z tych "zasad".Na przykład diament składa się z atomów węgla utrzymywanych razem przez wiązania kowalencyjne w strukturze krystalicznej.. Jaka jest istota tego parametru?. Nauczyciel przeprowadza doświadczenie potwierdzające cechę wspólną ciał stałych - zachowanie objętości (wrzucanie tej samej grudki plasteliny o różnych kształtach do menzurki z wodą i obserwacja zmiany objętości cieczy).Ciśnienie atmosferyczne - podobnie jak ciśnienie hydrostatyczne - związane jest z ciężarem powietrza znajdującego się powyżej poziomu, na którym dokonujemy pomiaru ciśnienia.. sorpcji fizycznej, a chemiczne wiązanie cząstek z powierzchnią - chemisorpcją.wymienia wspólne cechy obserwowanych obiektów, - opisuje obserwowany obiekt, .. otoczeniu przykłady ciał stałych, cieczy i gazów - wskazuje w najbliższym otoczeniu dwa przykłady ciał plastycznych, kruchych i ..

Budowa ciał stałych, cieczy i gazów.

Różnica polega na tym, że dla pierwszego jest nieograniczona.. Siły, które powstają wskutek oporu środowiska, takie jak: Wszystkie takie siły nazywane są siłami tarcia.. Alkany zawierające w cząsteczce od 1 do 4 atomów węgla w cząsteczce to gazy.Stały ruch cząstek nie pozwala na tworzenie osadów w układach koloidalnych.. 1.Wypisz wspólne cechy fizyczne ciał stałych i cieczy 2.Wymień przynajmniej po 2 wielkości wektorowe i skalarne, 1 Zobacz odpowiedź Reklama Reklama kamcia96 kamcia96 1.- trudno zmienic ich objętośc - są zbudowane z cząsteczek - niektóre ciecze tak jak ciała stałe przewodza prąd elektryczny np.roztwór soli kuchennej .Pewne własności cieczy pokrywają się z własnościami ciał stałych, inne - gazów • Zmiany stanu skupienia ciał • Sublimacja - bezpośrednie przejście ze stanu stałego w stan gazowy, resublimacja - zjawisko odwrotne • Temperatura krytyczna (dla każdej substancji) jest to temperatura powyżej której ciecz nie możewypisz cechy ciał stałych,gazowych i ciekłych.. Światło emitowane przez rozrzedzone gazy składające się z pojedynczych atomów ma inny charakter niż promieniowanie termiczne ciał stałych.. Widma promieniowania gazów.. Gaz nie ma określonego kształtu i łatwo zmienia objętość..

Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić.

Stan skupienia, w jakim występuje substancja, zależy od temperatury.Trzy stany skupienia i ich właściwości.. Kruchość - to cecha ciał stałych tak jak szkło lub kreda (pod wpływem siły ciało kruszy się, np. kreda).Aschley_asch.. 2011-05-03 .Ciała stałe mogą być plastyczne (kowalne) (np. plastelina).. W przypadku wody cząsteczki w fazie stałej tworzą struktury, które pozostawiają dużo wolnej przestrzeni, przez co odległości między cząsteczkami są większe w lodzie niż w wodzie.Powierzchnie ciał stałych i cieczy nagrzewają się dzięki podczerwieni, ponieważ częstotliwość fali i częstotliwość drgań cząsteczek ciał stałych i cieczy są zbliżone.. Podaj cechy wspólne ciał stałych i gazów .. zaczyna się proces krzepnięcia, skutkiem czego ciecz przechodzi w ciało stałe na drodze krystalizacji.. stały stan skupienia;(wyjątek - rtęć - ciecz) - barwa srebrzystobiała lub srebrzystoszara(wyjątek - złoto i miedź) - połysk metaliczny - kowalność i ciągliwość - dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne .. Ciała stałe mogą być sprężyste , plastyczne i kruche.Opis ciał stałych,cieczy i gazów oraz pojęcia.. Promieniowanie podczerwone nie ogrzewa gazów, więc astronomowie wykorzystują tę właściwość do obserwacji rodzących się gwiazd w mgławicach.Właściwości wody Fizyczne: - ciecz - bezbarwna - bezwonna - zmienia swoje stany skupienia - jest polarna Chemiczne: - reaguje z metalami - jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych - nie pali się - nie podtrzymuje spalania Zastosowanie: - w gospodarstwie - do codziennego użytkuTarcie - rodzaje i rola w przyrodzie..

Większość ciał stałych ma własny określony kształt.

Niektóre ciała stałe (np.:metale,grafit) są .Wybierz cechę lub cechy wspólne dla cieczy i gazów 2009-03-16 16:48:43 Właściwości cieczy i gazów 2012-06-24 20:31:30 podaj przykłady ciał stałych, cieczy i gazów 2011-02-27 17:44:45Właściwości Ciał Stałych I Cieczy CIAŁO STAŁE- ciało wyróżniające się uporząd-kowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech kierunkach układu współrzędnych podstawowego mo-delu przestrzennego, zw. komórką elementarną krysz-tału.Otaczające nas substancje mogą występować w trzech stanach skupienia - jako ciała stałe, ciecze i gazy.. Muszą odnosić się do każdej konkretnej substancji.Powierzchnia ciał stałych krystalicznych różni się tym od powierzchni cieczy, że jej atomy lub cząsteczki mają bardziej ograniczoną swobodę poruszania.. fizyka 0 ocen .. Alkany są związkami bezbarwnymi, o małej gęstości, nie rozpuszczają się w wodzie.. Własności substancji wynikają z układu oraz zachowania cząsteczek tworzących daną substancję.. 2013-01-14 19:25:13; Aby wyznaczyc _____ ciała stałego można go wrzucić do dowolnej cieczy i zmierzyć ilość wypartej przez nie cieczy?.

Kształt ciał stałych możemy zmienić odpowiednio dużą siłą.

Stan skupienia materii podstawowa forma, w jakiej występuje substancja określająca jej podstawowe własności fizyczne.. Ich pochodzenie jest złożone, maja jednak wspólne cechy - ich wielkość zależy od .Wymień cechę substancji stałych (kruchość, sprężystość czy plastyczność wykorzystywaną podczas: - rozbijania bloków skalnych w kamieniołomach na mniejsze kamienie, - napinania łuku, - rysowania rysunków ołówkiem na kartce papieru, - wytłaczania z blach elementów karoserii samochodowych, - wykonywania skoku z trampoliny .2.3.. Wybierz zestaw, w którym podane zostały tylko właściwości fizyczne substancji: a .. 2010-10-11 22:03:19; Podaj po jednym przykładzie do ciała stałego, cieczy i gazów występowanych w rozszerzalności temperaturowej.. Jednym z nich jest płynność.. Ciało stałe ma niezmienny kształt i objętość.. Ciała stałe sieci są zazwyczaj przezroczyste, twarde, są dobrymi izolatorami i mają wysokie temperatury topnienia.Zazwyczaj jest tak, że w ciele stałym drobiny znajdują się bliżej siebie niż w cieczy i substancja w stanie stałym ma większą gęstość niż w stanie ciekłym.. Widma promieniowania gazów - Tom I - Multimedialny podręcznik fizyki.. W ciele stałym nie ma możliwości poruszania się cząsteczek powierzchniowych, gdyż są one ,,uwięzione" w siatce krystalicznej i nie mają swobody ruchu.Ciało stałe, na którym są zaadsorbowane cząstki nazywa się .. Widmo promieniowania gazów jest widmem liniowym.. Im bliżej powierzchni Ziemi, tym wyższe jest ciśnienie atmosferyczne, i odwrotnie - na szczytach górskich jest ono niższe niż w dolinach.Właściwości fizyczne alkanów zmieniają się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w ich cząsteczkach - przechodzą od stanu gazowego, poprzez ciekły, do stanu stałego.. Ciała stałe zachowują swoją objętość.. W przeciwieństwie do widma .Przy pomocy nauczyciela uczniowie ustalają cechy wspólne wszystkich przedstawionych ciał stałych.. Unieruchomienie cząstek na powierzchni ciała stałego siłami międzycząsteczkowymi określa się mianem .. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością.. Ciecz charakteryzuje się stałą objętością, ale ma zmienny kształt..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt