Struktura lekcji wychowania fizycznego

Pobierz

Ćwiczenia wprowadzające do danej dyscypliny 2. dr Paweł Ochwat:Kilka rozwiązań praktycznych - czyli scenariusze lekcji wychowania fizycznego Wstęp 1.. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i za współćwiczącego (1) 3. Wdrażanie do współdziałania ze współćwiczącym i w małych grupach (2) 4.Struktura programu nauczania Podstawa programowa określa: cele kształcenia i wymagania szcze-gółowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych, które powinny się zna- .. zajęć wychowania fizycznego powinno być kształtowanie nawyku aktywno-ści fizycznej.. Części różnią się pełnionymi funkcjami, czyli szczegółowymi zadaniami.Budowa lekcji wychowania fizycznego Część lekcji Ogniwo lekcji Część wstępna (10 minut) 1.. Cel główny 9 Cele szczegółowe 9 Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego 9 Treści kształcenia, nauczania i wychowania 10.. Karta oceny ucznia.. W oparciu o podane przez nauczyciela zadania lekcji praktykant pisemnie przygotowuje osnowę lub konspekt, które przedstawia nauczycielowi-opiekunowi do zatwierdzenia.. Można powiedzieć, że w odniesieniu do trójczłonowej koncepcji budowy jednostki lekcyjnej jest pełna zgodność teoretyków, .wychowania fizycznego, jest swoboda w wy-borze struktury organizacyjnej tych zajęć.. Zaplanuj temat, jaki chcesz poruszyć, adekwatnie do .dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego..

... poziomami kształcenia i wychowania fizycznego.

Formy ewaluacji programu 166 Literatura podstawowa 223 6.. Lubię jednak patrzeć na sytuację w której się znalazłam jak na wyzwanie, a nie jak na problem.. Ćwiczenia kształtujące wolne Część główna (28 minut) 1.. Cele wychowania fizycznego ujęte są w system, który posiada określona hierarchię: 1.. 1.Czynności porządkowo- wychowawcze /sprawdzenie gotowości i zorganizowanie grupy/.Nauczyciel wychowania fizycznego ma do swej dyspozycji szereg form nauczania, które stosuje w zależności od rodzaju zajęć, grupy ćwiczebnej i zadań lekcji.. Założone efektyMETODY STOSOWANE W PROCESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO METODA - (grec.. methodos) droga, sposób postępowania - Sposób osiągania celu poprzez uporządkowanie czynności (Pszczołowski) - Sposób postępowania, dobór rodzaju działania /dobór i kolejność czynności44 Działania, zachowania i postawy nauczyciela są profesjonalne 45 Konkretne czynności zaprojektowane dla uczniów służą realizacji celów ..

Struktura DRAMY na lekcji WF online.

· zasięg wpływu ćwiczeń fizycznych na kształtowanie się życiowych postaw człowieka rozstrzygnął P. Coubertin twierdzeniem, że potrafią one kształcić wszystkie cechy fizycznej sprawności (siła, szybkość, zręczność w działaniu, odporność na zmęczenie) ale nie przesądzają ich .Budowa lekcji wychowania fizycznego - propozycja autorów.. Ewaluacja programu.. Lekcje WF online można wykorzystać do realizacji tych tematów i takich metod, które nie są możliwe podczas tradycyjnej pracy w sali gimnastycznej.. Omówione osnowy i konspekty są podstawą do samodzielnego prowadzenia lekcji wf przez studenta.wychowanie fizyczne 26: Kowalewski Michał: nauczyciel muzyki PMDK 27: Kowalska Katarzyna: matematyka 28: Kozicka Bernardeta: język polski 29: Kędziorska Magdalena: przedmioty informatyczne 30: Kędziorski Leszek: przedmioty informatyczne 31: Kruk Robert: wychowawca w internacie 32: Kubska Renata: chemia, matematyka, bhp 33: Lasowa-Niewelt Magdalenanego oraz pozostałym personelem szkolnym na temat struktury organizacyjnej szkoły oraz zasad i rodzaju współpracy dydaktyczno-wychowawczej; uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej, zebraniach zespołów samo- .. hospitacja lekcji wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć ruchowych;Struktura organizacyjna; Władze; Rada Akademii; Rada Naukowa Akademii; Senat; Związki zawodowe; Statut; Strategia Rozwoju AWFiS w Gdańsku 2020-2026; ..

Pomysł na ...Struktura jednostki metodycznej wychowania fizycznego.

Cele etapowe: a) cele w okresach rozwoju osobniczego, b) cele wychowania w okresach szkolnych:Struktura zajęć ruchowych /lekcji WF: • część wstępna (10- 15 min); • część główna (25-30 min); • część końcowa (3-5 min); Uniwersalny tok lekcji WF wg S. Strzyżewskiego (niezależnie od typu i rodzaju lekcji) CZĘŚĆ WSTĘPNA.. Procedury osiągania celów.. Znamiona nowoczesności i kryteria postępu w wychowaniu fizycznym.stawie programowej.. W zależności od wielu czynników warunku-jących sposób pracy z uczniami, prowadzący ma możliwość takiej organizacji zajęć, która pozwoli wyjść naprzeciw oczekiwaniom i uczniów, i nauczycieli.. Struktura formalna programu wymaga także od autora wyszczególnienia po-żądanych osiągnięć edukacyjnych dzieci i młodzieży.. Jak widać, taki sposób różni się zasadniczo od dotychczasowej koncepcji realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego.Fundamentem kultury fizycznej każdego kraju jest szkolny system wychowania fizycznego.. Struktura organizacyjna lekcji, prawidłowość przyjętych etapów Logika i celowość działań nauczyciela Dobór typu lekcji, metod i środków dydaktycznych do celów lekcji .Struktura programu 8 Szkoła dstawowap o (II etakształcenia) p 9 ..

V. Rozkłady materiału - tematy lekcji.

Najbardziej typowa lekcja WF jest zbudowana z trzech części: - wstępnej, - głównej, - końcowej.. Zasady budowy jednostki metodycznej wychowania fizycznego (wszechstronności, naprzemienności pracy mięśniowej, stopniowania wysiłku i trudności ćwiczeń).. Wychowanie fizyczne stanowi nie tylko przedmiot nauczania o określonym wymiarze godzin programowych.PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS I .. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem, .. urozmaica zabawy ruchowe, mózg "uczy" analizy struktury, objętościMiejsce teorii wychowania fizycznego.. Gimnazjum (III etakształcenia) p 18 .. uczniów możliwości pełnego i radosnego przeżywania lekcji wychowania fizycz-nego .Struktura procesu fizycznej edukacji i jej składniki: rozpoznanie warunków, przewidywanie skutków, programowanie środków, realizacja celów i ocena efektów kształcenia i wychowania fizycznego.. IX.Zdalne lekcje wychowania fizycznego to nie lada wyzwanie dla nas, nauczycieli.. Rozwijamy swoją wyobraźnię w budowaniu figur śniegowych 2.. Lekcja WF-online z wykorzystaniem struktury Dramy.. Struktura lekcji wychowania fizycznego - na przestrzenie kilkudziesięciu lat - doczekała się wielu opracowań zarówno pod względem teoretycznym, jak i metodycznym.. [sociallocker id="10603″] [/sociallocker] forma gier i zabaw; forma ścisła; forma fragmentów gry; forma gry uproszczonej, szkolnej i właściwejNie bez znaczenia jest wewnętrzna struktura treści kształcenia w przygotowaniu nauczycieli wychowania fizycznego do zawodu, od której zależy nie tylko znajomość poszczególnych dyscyplin teoretycznych, ale umiejętność korzystania z tej wiedzy i umiejętności w konkretnym procesie nauczania ruchu.Przykłady konspektów lekcji wychowania fizycznego 148 10. nauczyciele wychowania fizycznego mają swobodę samodzielne-go określania środków i form realizacji, które pozwolą uczniom zrealizować i opanować wszystkie niezbędne treści.. Jakie wyróżniamy formy nauczania?. Założenia programu.. W czasie lekcji wychowania fizycznego należy rozwijać zainte- Zadaniem metodyki wychowania fizycznego jest stworzenie racjonalnego, strukturalnego modelu urzeczywistnienia teorii w praktyce.. Lekcje WF online nigdy nie zastąpią i nie zmotywują ucznia tak do pracy, jak te w warunkach tradycyjnych.. Wprowadzenie.. Cel naczelny - cel o najwyższym stopniu uogólnienia, realizowany w czasie całego pobytu w szkole.. Ćwiczenia, zabawa lub gra o charakterze ożywiającym 3. .. 10.Hospitacja lekcji wychowania fizycznego prowadzonej według toku gier drużynowych.lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.. Ćwiczenia porządkowo-wychowawcze 2.. .- treści realizowane podczas lekcji wychowania fizycznego i ich wpływ na efektywność i atrakcyjność zajęć, - postawy wobec kultury fizycznej (i różnych jej aspektów) uczniów/zawodników, - wpływ zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych na sprawność ucziów, - przekazywanie wiedzy podczas lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych i jego znaczenie dla przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt