Opisz wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów

Pobierz

Znajduje się ono w podręczniku na stronie 120.Procesy biochemiczne a mechanizm działania leków Podstawową dziedziną farmakologii jest badanie mechanizmów działania leków.. Opisz doświadczenie przedstawione w materiale.. Wynosi ok. 37ºC - wzrost temp.. Znajomość mechanizmów jest niezmiernie ważna dla racjonalizacii farmakoterapii, uzyskanie możliwie optymalnego działania leczniczego i uniknięcie niekorzystnych oddziaływań zarówno między lekami jak i działań na inne współistniejące z zasadniczą .Budowa i działanie enzymów 5.. Cykl komórkowy 4.. Ścieżka 3.. Budowa enzymów Enzymy składają się z: Białka globularne, zbudowane z ponad 100 reszt aminokwasowych.. a) temperatura b) wartość pH (kwasowość) c) stężenie substratu 5.. Działanie aktywatorów polega na ułatwieniu powstawania układu enzym - substrat.Na szybkość reakcji enzymatycznej wpływa także temperatura i pH.. Wpływ temperatury na aktywno ść enzymów Reakcja enzymatyczna zachodzi wtedy, gdy reaguj ące cz ąsteczki zderz ą si ę ze sob ą z odpowiedni ą energi ą kinetyczn ą. Prześledź opis doświadczenia na str. 120 podręcznika.. ciała dla roślinnych jej zakres wynosi 20-30oC enzymy bakteryjne bardzo zróżnicowane optimum nawet powyżej 100oC Wpływ pH środowisko silnie kwasne i silne zasadowe dziala denaturująco, niszcząc nieodwracalnie aktywnośc enzymów.Jakie jest działanie enzymów?.

Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów.

Wpływ temperatury na działanie enzymów ( przeanalizuj wykres)niska temperatura hamuje działanie enzymu ze względu na zmniejszenie energii kinetycznej reagujących ze sobą cząsteczek substratu i cząsteczek enzymu8 Czynniki wpływające na aktywność enzymatyczną.. 2. pH środowiska:-różne enzymy mają różne optymalne pH: - większość enzymów komórkowych jest aktywna w pH ok.7Wpływ na ilość: regulacja syntezy enzymów (indukcja lub represja genu kodującego białko enzymu) i degradacji (półokres rozpadu białka t ½) Wpływ na rozmieszczenie przestrzenne: kompartmentacja Wpływ na aktywność katalityczną: przez sprzężenie zwrotne (hamowanie) przez efektory allosteryczne (enzymy allosteryczne - regulatorowe)Optymalne pH działania: 6,6.. Działanie enzymu opiera się na przyłączaniu odpowiedniego substratu do centrum aktywnego, które zbudowane jest z konkretnej sekwencji aminokwasów.. Przyłączenie to odbywa się w następujących warunkach: obecność aktywatorów, brak inhibitorów, odpowiednie pH, temperatura 37 - 40 stopni C.Wpływ każdego z czynników fizykochemicznych na mikroorganizmy można opisać za pomocą 3 wartości kardynalnych: .. uczestniczące w prawidłowym fałdowaniu łańcuchów polipeptydowych cząsteczek enzymów i białek, większa ilość par guaniny i cytozyny, niektóre sole stabilizujące DNA..

Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na działanie enzymów.

Oprócz st ężenia enzymu i st ężenia substratu, na aktywno ść enzymu maj ą wpływ takie czynniki jak: temperatura, pH roztworu w którym zachodzi reakcja, działanie aktywatorów lub inhibitorów oraz efektorów allosterycznych.4.. Istotne znaczenie toksykologiczne mają zmiany chemiczne składników żywności.. Niska temperatura hamuje działanie enzymów z powodu niskiej energii kinetycznej reaguj ących ze sob ą cz ąsteczek substratu i cz ąsteczek enzymu.Na szybkość reakcji enzymatycznych wpływa szereg czynników, przede wszystkim stężenie substratu, stężenie enzymu, stężenie jonów wodorowych w środowisku reakcji, temperatura a także obecność inhibitorów.Scharakteryzuj wpływ czynników fizycznych na działanie enzymów.. Klasyfikacja enzymów W zależności od typu katalitycznej reakcji enzymy zostały podzielone na 6 klas: 1.Oksydoreduktacy.. W ramach utrwalenia wiadomości proszę rozwiązać w zeszycie.Psucie zachodzi pod wpływem czynników fizykochemicznych lub biologicznych.. Niektóre z tych związków nadają tłuszczom nieprzyjemny smak i zapach oraz działają jako katalizatory dla dalszego rozwoju procesów samoutlenienia..

Opisz wpływ temperatury, wartości pH oraz stężenia cząsteczek substratu na działanie enzymów.

Do 40ºC prowadzi do denaturacji enzymu i zatrzymania reakcjiDla enzymów jest zależna od ich pochodzenia dla enzymów zwierzęcych jest ona zbliżona do temp.. 2) Wartość pH .Pod wpływem czynników fizycznych i chemicznych powstaje dwutlenek węgla, woda, aldehydy, kwasy o parzystej i nieparzystej liczbie atomów węgla oraz nadtlenki.. Do czynników fizykochemicznych należą: światło, powietrze, woda, temperatura*, natomiast do biologicznych - bakterie i grzyby.. np. ciekłego azotu (-195,8 C) działa na .Wpływ aktywatorów i inhibitorów .. Działanie na mikroorganizmy może mieć charakter bezpośredni: wpływając na szybkość wzrostu, aktywność enzymów .Wyjaśnij, na czym polega ujemne sprzężenie zwrotne.. Pod względem chemicznym sa to białka (przeciwciała, wykazujące .Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów Temperatura: - dla większości enzymów obecnych w organizmie człowieka optymalna temp.. Czynniki te nazywamy aktywatorami.. Te biomolekuły są niezbędne dla wszystkich form życia, roślin, grzybów, bakterii, .Z drugiej strony pewne grupy leków hamują działanie enzymów, np. inhibitory konwertazy angiotensyny stosowane między innymi w nadciśnieniu i niewydolności serca, czy niektóre antybiotyki, np. amoksycylina, która hamuje enzym transpeptydazę bakteryjną, co uniemożliwia budowanie ściany komórkowej bakterii, a skutkiem tego jest zahamowanie infekcji.Kartkówka 6 - Enzymy - wykazanie aktywności enzymów w materiale biologicznym, wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na aktywność enzymów..

Bardzo duży wpływ na działanie amylazy śliny wywierają elektrolity (Cl-, Br-).

1 Zobacz odpowiedź .. Jest to spowodowane denaturacja enzymow w zbyt wysokiej temperaturze.. lekcja 3, rozdział czwarty ) 1.. Większość enzymów wymaga do uzyskania pełnej aktywności różnych czynników chemicznych przyspieszających, a nawet umożliwiających ich działanie.. 4.Lizay.Na wniosek lekarza sprawującego profilaktyczną opie-kę zdrowotną nad pracownikami, pracodawca zobowiąza-ny jest zlecić prowadzenie biologicznego monitorowania narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mie-szanin, czynników lub procesów technologicznych o dzia-łaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz zastosowaći aktywno ść enzymu jest zale żna od wielu czynników zarówno fizycznych, jak i chemicznych.. lekcja 3, rozdział czwarty ) 1.. The czynniki wpływające na aktywność enzymatyczną są tymi czynnikami lub warunkami, które mogą modyfikować funkcjonowanie enzymów.. Ponadto na aktywność enzymów, wpływ ma także jonizacja samych substratów oraz kompleksów ES.Enzymy - budowa; Enzymy - działanie; Enzymy - klasyfikacja; Enzymy usytuowane są w różnych miejscach, na przykład w dwunastnicy i jelicie cienkim, gdzie znajdują się trypsyna czy amylaza, w soku żołądkowym znaleźć można pepsynę, w ślinie ulokowana została ptialina.. Enzymy są też wykorzystywane w przemyśle do prowadzenia różnego rodzaju fermentacji, natomiast w .1.. Są to biokatalizatory komórki.. Dużo większa różnorodność obserwowana jest pod względem optymalnego pH, np. dla pepsyny wynosi ono 1, a dla arginazy 10.Wpływ pH na aktywność enzymów wiąże się z faktem, że enzymy jako białka posiadają wiele aminokwasów ulegających jonizacji, a aminokwasy centrum aktywnego często mogą pełnić swoją rolę tylko w określonym stanie jonizacji.. Enzymy są klasą białek, których zadaniem jest przyspieszenie reakcji biochemicznych.. Jest ona obecna w roślinach, gdzie pełni rolę nośnika energii4.1 Klasyfikacja i nomenklatura enzymów 6 4.2 Szybkość reakcji enzymatycznej 7 4.3 Sposoby określania aktywności enzymu 8 4.4 Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej 9 4.4.1 Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji enzymatycznej 9 4.4.2 Wpływ stężenia enzymu na szybkość reakcji enzymatycznej 11Mechanizm działania inhibitorów jest różny, najczęściej polega na łączeniu się ich z centrum aktywnym enzymu lub z koenzymem czy grupą prostetyczną powodując ich unieczynnienie.. Kierunki przemian metabolicznych.. Temat: Wpływ czynników fizykochemicznych na działanie enzymów Zapoznaj się z wiadomościami zawartymi w podręczniku do biologii ( c.d..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt